انرژی

توضیحات

انرژی به معنای اطمینان و باور عمیق قلبی به کاری است که انجام می دهیم بازیگر با انرژی کوک و دقیق است.

تمرینات انرژی باعث می شود شما ارام دقیق و پر از قدرت معنوی باشید .انرژی نیروی معنوی بازیگر است در مقابل قدرت مادی گاهی نقش نیاز به قدرت فیزیکی دارد و همیشه نیاز به قدرت معنوی .یک بازیگر با انرژی همیشه باور پذیر و دوست داشتنی است