توضیحات

تخیل اولین شرط بازیگری است اگر شما تخیل قوی نداشته باشید به احتمال بسیار بسیار زیاد نمی توانید بازیگر باشید.چون بازیگری واکنش باور پذیر به محرک های خیالی است این درس به شما استفاده از خیال را به شما می اموزد و اگر تخیل شما کم کار باشد ان را فعال می کند .تمرین های این درس خیال منفعل و خیال فعال را به شما معرفی می کند و به شما نحوه استفاده از خیال فعال را اموزش می دهد